GEC LIBRARY

LIBRARY AND INFORMATION CENTRE

Public_advert

Breaking

Post Top Ad

Public_advert

Post Top Ad

Your Ad Spot

Friday, 14 June 2019

June 14 || Today in History

June 14, 2019 0
💓💓💓💓💓💓💓💓 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 14* 💓💓💓💓💓💓💓💓 💓💓💓💓💓 *à°¸ంఘటనలు* 💓💓💓💓💓 💓1777: చుక్కలు, అడ్డగీతలతో అమెà°°ికా à°ª్à°°à°¸్à°¤...
Read more >>

Thursday, 13 June 2019

June 13 || Today in History

June 13, 2019 0
 ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ðŸ’¥ *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 13* 💥💥💥💥💥💥💥💥 💥💥💥💥💥 *à°¸ంఘటనలు* 💥💥💥💥💥 💥1893 : à°®ొదటి మహిళల à°—ోà°²్à°«్ à°›ాంà°ªియన్‌à°·ిà°ª్...
Read more >>

Wednesday, 12 June 2019

June 12 || Today in History

June 12, 2019 0
*🌏 చరిà°¤్à°°à°²ో ఈరోజు 🌎* *🌅జూà°¨్ 12🌄* *🏞సంఘటనలు 🏞* 1898: à°¸్à°ªెà°¯ిà°¨్ à°¦ేà°¶ం à°¨ుంà°¡ి à°«ిà°²ిà°ª్à°ªీà°¨్à°¸్‌కు à°µిà°®ుక్à°¤ి, à°«ిà°²ిà°ª్à°ªీà°¨్à°¸్ à°¸్à°µాà°¤ంà°¤్à°°్à°¯ à°¦ిà°¨ం. 1...
Read more >>

Tuesday, 11 June 2019

June 11 || Today in History

June 11, 2019 0
  🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 11* 🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽 🌽🌽🌽🌽🌽 *à°¸ంఘటనలు* 🌽🌽🌽🌽🌽 🌽1866: à°ª్à°°à°¸్à°¤ుà°¤ అలహాà°¬ాà°¦ు à°¹ైకోà°°్టు (ఆగ్...
Read more >>

Monday, 10 June 2019

June 10 || Today in History

June 10, 2019 0
💛💛💛💛💛💛💛💛 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 10* 💛💛💛💛💛💛💛💛 💛💛💛💛💛 *à°¸ంఘటనలు* 💛💛💛💛💛   💛1966: à°­ాà°°à°¤ à°µాà°¯ుà°¸ేనకు à°¸ంà°¬ంà°§ించిà°¨ à°°à°·్యన...
Read more >>

Saturday, 8 June 2019

June 8 || Today in History

June 08, 2019 0
💜💜💜💜💜💜💜💜 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 8* 💜💜💜💜💜💜💜💜 💜💜💜💜💜 *à°¸ంఘటనలు* 💜💜💜💜💜 💜632: ఇస్à°²ాం మతాà°¨్à°¨ి à°¸్à°¥ాà°ªించిà°¨ à°®à°¹à°®్మద్ à°ª్...
Read more >>

Friday, 7 June 2019

June 7 || Today in History

June 07, 2019 0
🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 7* 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🧡🧡🧡🧡🧡 *à°¸ంఘటనలు* 🧡🧡🧡🧡🧡 🧡1893: à°—ాంà°§ీజీ à°®ొట్టమొదటి సహాà°¯ à°¨ిà°°ాకరణ. ?...
Read more >>

Thursday, 6 June 2019

Wednesday, 5 June 2019

June 5 || Today in History

June 05, 2019 0
 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 5*   *à°¸ంఘటనలు*  1968: అమెà°°ికా à°¸ెà°¨ేటరు à°°ాబర్ట్ ఎఫ్. కెà°¨్నడీà°ªై à°¸ిà°°్హన్ à°¸ిà°°్హన్...
Read more >>

Tuesday, 4 June 2019

June 4 || Today in History

June 04, 2019 0
  *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 4*   *à°¸ంఘటనలు*  1938: à°®ూà°¡à°µ à°ª్à°°à°ªంచ కప్ à°«ుట్‌à°¬ాà°²్ à°ªోటీà°²ు à°«్à°°ాà°¨్à°¸ు à°²ో à°ª్à°°ాà°°ం...
Read more >>

Monday, 3 June 2019

June 3 || Today in History

June 03, 2019 0
曆曆曆曆曆曆曆曆 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 3* 曆曆曆曆曆曆曆曆 曆曆曆曆曆 *à°¸ంఘటనలు* 曆曆曆曆曆 曆1947: à°¬్à°°ిటీà°·ు à°µైà°¸్à°°ాà°¯ి à°®ౌంట్‌à°¬ాటన్ à°¸్à°µాà°¤ంà°¤్à°°్à°¯ాà°¨ంతరం à°­ాà°°à°¤...
Read more >>

Sunday, 2 June 2019

June 2 || Today in History

June 02, 2019 0
 *చరిà°¤్à°°à°²ో ఈ à°°ోజు/జూà°¨్ 2*   *à°¸ంఘటనలు*  1806: à°­ాà°°à°¤ీà°¯ à°¸్టేట్ à°¬్à°¯ాంకు à°¸్à°¥ాà°ªించబడింà°¦ి. 1953: à°¯ుà°¨ైటెà°¡...
Read more >>

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages